Algemene Praktijk Informatie

U heeft zich recent ingeschreven bij onze praktijk. Bij het eerste contact zijn een aantal inhoudelijke als zakelijke kanten ten aanzien van de behandeling met u besproken.
Hieronder worden de regelingen en afspraken samengevat met het verzoek aan u om ze door te nemen en er, bij vragen of opmerkingen, de volgende afspraak op terug te komen.

Vergoedingen:
De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Uw zorgverzekeraar betaalt indien uw klacht valt onder verzekerde zorg zowel de kosten voor de basis – als voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dit is afgezien van uw jaarlijkse eigen risico.

Afzeggen van afspraken:
Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, per telefoon. Als er niemand aanwezig is kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.
Afspraken die niet binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is €75,- tot 125,00. Voor afspraken die tijdig worden afgebeld worden geen kosten in rekening gebracht.
Het is belangrijk dat wij efficiënt omgaan met tijd en mogelijkheden om uw sessies zo doelmatig als mogelijk te benutten. Het veelvuldig afzeggen van uw afspraken is nadelig voor het proces van uw behandeling.

Afronding van uw behandeling:
Aan het eind van uw behandeling zal door de psycholoog een verslag worden opgesteld en naar uw huisarts worden gezonden tenzij u aangeeft hiervoor geen toestemming te geven.
Wanneer u overweegt om de therapie te stoppen, is het van belang om dit in de eerstvolgende sessie te bespreken. Een evaluatie van uw behandeling, vooral ook om te beoordelen of de behandelingsdoelstelling is gehaald, geeft bij een afrondend gesprek helderheid. Daarom is een afrondend gesprek altijd zinvol en van belang dit ter afronding te doen.

Bereikbaarheid en Waarneming:
Voor ingeschreven cliënten is de praktijk bereikbaar via het algemene telefoonnummer 058 2160361 (u kunt altijd inspreken of  via een bericht achter laten via onze website).
Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen, binnen de mogelijkheden van het ‘haalbare’.
Vakanties: hiervan wordt u zo vroeg mogelijk door uw eigen psycholoog op de hoogte gesteld. Er wordt met u gekeken of u een vakantie goed kunt overbruggen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er samen naar oplossingen gezocht bv met behulp of de andere psychologen, uw eigen huisarts of huisartsondersteuner.
U kunt bij afwezigheid van uw eigen psycholoog altijd contact opnemen met de praktijk. Er kan in overleg met u dan gezorgd worden voor een vervangend collega of andere oplossing.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er tijdens de behandeling heftige gevoelens naar boven komen, waar u hulp voor nodig heeft. Hierover kunt u altijd met ons contact opnemen.
Indien nodig en met uw toestemming kan er in overleg met uw huisarts door hem/ haar een medicatie advies gegeven worden.
Als u hulp nodig heeft in een crisissituatie dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (0900 1127112). Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de afdelingen spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Beroepscode en klachten:
Het wettelijke vereiste privacy en klachtreglement is van kracht (zie ook onze website en de site van het NIP (www.psynip.nl).
Als u een klacht over uw behandeling of uw psycholoog heeft schroom dan niet om dat te bespreken binnen de therapiesessie. Misschien heeft u andere verwachtingen van de behandeling of van uw  therapeut, of heeft u op het moment enig gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van uw onvrede blijkt achteraf vaak juist te veel op leveren.
U kunt ook gebruik maken van onze interne klachtenregeling. Zie hiervoor www.spel-leeuwarden.nl. onder klachtenregeling. We zorgen dan voor een snelle afhandeling van uw klacht.
Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klachten dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP. (Zie ook website www.psynip.nl en kies ‘Informatie voor cliënten’). Ook kunt u terecht bij de LVVP ga hiervoor naar: https://lvvp.info/voor-clienten.

Hetgeen u in de behandeling is verteld is strikt  vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving richting uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psycholoog heeft verwezen. Er kan onderling natuurlijk wel overlegd worden over details in de berichtgeving. Op verzoek wordt uw huisarts geïnformeerd nadat het behandelplan samen met u is vastgesteld en door u is ondertekend en bij beëindiging van uw behandeling. Als u dit niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven.
Voor elk overleg of berichtgeving naar andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Uw zorgverzekeraar heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden, deze gegevens worden vervat in de zogenaamde DBC registratie(dit is wettelijk verplicht). In de DBC registratie wordt het volgende vermeld: het aantal contacten wat u hebt gehad, de tijd voor onderzoek en verslaglegging, registratie en therapievorm (bv individueel).
Daarnaast vragen sommige zorgverzekeraars om een kwaliteitsmeting. Dit wordt veelal gedaan via enkele  vragenlijsten. De resultaten hiervan worden ook geanonimiseerd naar een onderzoeksbureau en de zorgverzekeraar gezonden.

Psychologen zijn verplicht vanaf juli 2013 om indien er sprake is van (of verdenking) mogelijk (seksueel) misbruik dit te melden aan de inspectie.
Bij calamiteiten zullen wij de huisarts te informeren maar ook de inspectie.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier.
Dit dossier wordt op dusdanige manier bewaard dat het niet voor derden toegankelijk is. U hebt recht op inzage in en het kopiëren van uw dossier. U heeft echter geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psycholoog. U mag wel iets toevoegen aan uw dossier maar er niets uithalen.
Het dossier dient tenminste 20 jaar te worden bewaard, tenzij u dit anders wenst en aan ons kenbaar maakt. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen.