Samenwerking met psychiater

Al jaren werken wij als Psychologenpraktijk SPEL samen met een aantal psychiaters.

Werkwijze:
De psycholoog bepaalt of een cliënt geïndiceerd is  voor een psychiatrisch consult en overlegt hiervoor met de cliënt en de huisarts.
Overwegingen hierbij kunnen zijn:
– vermoeden van een psychiatrisch stoornis als belangrijkste diagnose.
– vermoeden van een secundair psychiatrisch stoornis.
– aanwezigheid van (veel) lichamelijke klachten, waarbij het vermoeden bestaat op somatoforme stoornis;
– een zich niet verder ontwikkelde (psycho) therapie, waarbij met name behoefte ontstaat aan disciplinair overleg.

Consult en behandelvoorstellen
De psychiater verleent het consult op verzoek van de psycholoog. Afhankelijk van de diagnose wordt een behandelbeleid voorgesteld met de volgende mogelijkheden als opties:
– advies over de wijze, waarop voortzetting van de therapie door de psycholoog haalbaar geacht wordt. De psycholoog blijft hoofdbehandelaar.
– medebehandeling door de psychiater, waarbij de  psycholoog hoofdbehandelaar blijft. Voorbeeld is  een psychofarmacatherapeutische medebehandeling bij bepaalde psychologische problematiek met daarnaast een (reactief) depressief toestandsbeeld.
– overname van de behandelaarschap door de psychiater, indien een uitgesproken psychiatrisch beeld lijkt te bestaan of indien psychiatrische psychotherapie is geïndiceerd. Overname kan ook plaats vinden,  wanneer er specifieke, aan de persoon van de psychiater gebonden eigenschappen zijn, die een voortzetting van de therapie door de psychiater wenselijk maken.
–  advies  om de cliënt voor een meer intensieve  behandeling door te verwijzen,  bijvoorbeeld naar de psychotherapeutische deeltijdbehandeling,  dan wel naar een andere behandelverstrekking,  zoals  bijvoorbeeld ondersteunende contacten door een sociaal verpleegkundige bij de GGZ.

De behandelvoorstellen worden allereerst doorgesproken met de cliënt en de psycholoog, die  de hoofdbehandelaar is, voordat eventuele uitvoering van de voorstellen plaats vindt.

Locatie
De consulten vinden plaats op de werkplek van de psychiater.

Overleg
Na elk consult vindt overleg plaats tussen psycholoog en psychiater. Eventueel door één van beiden ook met de huisarts.
Tevens vindt een schriftelijke rapportage plaats door de psychiater,  gericht aan de huisarts met kopie aan de psycholoog.