Uw dossier

Onderstaande geldt voor iedere psychologenpraktijk of andere instelling en is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet is op 1 april 1995 in werking getreden en regelt de relatie tussen de patiënt / cliënt en hulpverlener.

Iedere psycholoog is verplicht een dossier bij te houden en dus houdt ook iedere psycholoog binnen psychologenpraktijk S.P.E.L. een dossier bij. Hierin leggen wij een aantal gegevens van u vast, zoals onder meer uw naam, adres, geboortedatum, verzekering en polisnummer, uw huisarts, welke medicijnen u gebruikt, vragenlijsten, verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling worden hierin bewaard.

Recht op inzage.
U heeft recht om uw gegevens in te zien, die over u worden bijgehouden (een door u aangewezen vertegenwoordiger of belangenbehartiger kan eveneens inzage krijgen in uw dossier). Er zijn hierbij wel beperkingen.
Allereerst mag u niet de gegevens van iemand anders inzien. U mag bijvoorbeeld niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft.

Recht op een kopie.
Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk S.P.E.L. en u kunt het dossier dus niet meenemen.
U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De psycholoog kan u in dit geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.

Recht op verbetering, aanvulling of verwijdering.
Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn, of verouderd of onvolledig, dan kunt u vragen aan de psycholoog om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en uw psycholoog is verplicht binnen twee maanden te reageren. Als uw psycholoog geen gegevens wil verbeteren, dan is hij/zij verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen en uw psycholoog is verplicht deze gegevens aan uw dossier toe te voegen.
U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

Inzage door anderen.
Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een psycholoog binnen psychologenpraktijk S.P.E.L. de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier.
Anderen mogen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft.
U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren.

Waar en hoe lang wordt uw dossier bewaard?
Wij bewaren uw dossier op psychologenpraktijk S.P.E.L.
Uw dossier wordt door ons twintig jaar bewaard en daarna vernietigd.

Hoe vraagt u inzage?
Tijdens de behandeling kunt u aan uw eigen psycholoog vragen om inzage.
Als uw behandeling is afgesloten, kunt u schriftelijk om inzage vragen. Deze brief richt u aan psychologenpraktijk S.P.E.L.. U vermeldt welke psycholoog u heeft behandeld en wanneer.

Nog vragen?
Als er nog vragen zijn, dan kunt u deze uiteraard aan ons stellen. Een van de psychologen is uw aanspreekpunt.
Het telefoonnummer van psychologenpraktijk S.P.E.L.-Leeuwarden is 058-2160361