Kwaliteit

U vindt kwaliteit binnen onze praktijk doordat
– wij kwaliteit op meerdere niveaus waarborgen (zie hieronder).

Kwaliteit komt op meerdere niveaus tot uiting:

  • 1. het voldoen aan wetgeving en regels van de overheid inzake kwaliteit
  • 2. lidmaatschap van beroepsverenigingen (N.I.P. en L.V.V.P.),
    die zorg dragen voor kwaliteit en een klachtenprocedure kennen
  • 3. kwaliteit als psycholoog of anders gezegd de kwaliteit van het vaktechnisch handelen
  • 4. kwaliteit van de deskundigheidsbevordering
  • 5. kwaliteit van de organisatie en management van de praktijk

1. WETGEVING VAN DE OVERHEID INZAKE KWALITEIT

Er zijn een aantal wetten en regels van toepassing op de psychologenpraktijk:

1.a. Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
Deze wet is per 1 april 1995 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.
In deze wet wet worden verplichtingen en rechten van hulpverlener (psycholoog) en cliënt vastgelegd.
Onder meer de volgende zaken zijn van belang:
– de hulpverlener / psycholoog moet de cliënt voorlichten over de behandeling
– de cliënt moet toestemming geven voor de behandeling
– de hulpverlener / psycholoog is verplicht tot het bijhouden van een dossier, dat op verzoek van de cliënt ter inzage moet worden aangeboden. Zie ook dossier
– recht op privacy; de zorgverlener dient de privacy van de cliënt te beschermen en te bewaren en alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen, die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
– Onze assistente heeft alleen inzicht in onze agenda’s en niet andere gegevens die betrekking hebben op de behandeling.

1.b. Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
Deze wet verplicht elke hulpverlener dan wel instelling tot het hebben van een klachtenregeling. De regeling moet voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie die o.a. waarborgt dat de klacht binnen een bepaalde tijd in behandeling wordt genomen. Ook moet de hulpverlener of de instelling op systematische wijze bekendheid geven aan het bestaan van de klachtenregeling.
Voor psychologen van psychologenpraktijk S.P.E.L. geldt de klachtenprocedure van het NIP.  Zie voor meer informatie: klachten

2. LIDMAATSCHAP VAN BEROEPSVERENIGINGEN

Alle psychologen van psychologenpraktijk S.P.E.L. zijn aangesloten bij het N.I.P. (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen.
Eén van de psychologen is  aangesloten bij de L.V.E. (Landelijke Vereniging  van Eerstelijnspsychologen).
Een psycholoog, die tevens psychotherapeut is, is aangesloten bij de L.V.V.P. (Landelijke vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten).
De beroepsethiek van het N.I.P. en L.V.V.P. is uitgangspunt voor het handelen.

3. KWALITEIT VAN HET VAKKUNDIG HANDELEN

De psychologen bij psychologenpraktijk S.P.E.L. zijn goed opgeleid.
De overheid kent voor psychologen twee registraties vanuit de wet BIG
Allereerst de registratie als gezondheidszorgpsycholoog.
De meeste psychologen van onze praktijk staan geregistreerd bij het ministerie van VWS als gezondheidszorgpsycholoog.
Naast deze registratie kent de overheid de registratie als psychotherapeut. De psychotherapeuten binnen onze praktijk staan geregistreerd bij het ministerie van VWS als psychotherapeut.
Wij handelen conform de beroepsethiek van N.I.P. en L.V.V.P.
Bij het gebruik van psychodiagnostische instrumenten (testen, vragenlijsten, etc) gaan wij uit van de Algemene Standaard Testgebruik (NIP, januari 2000).

4. KWALITEIT VAN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Naast de voortgezette opleidingen, die tot bovenstaande registraties leiden, doen wij ook het nodige om onze deskundigheid op peil te houden en uit te breiden.
Wij gaan regelmatig naar symposia, congressen en cursussen om nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen.

5. KWALITEIT VAN ORGANISATIE EN MANAGEMENT VAN DE PRAKTIJK

* De organisatie van de praktijk is een professionele integrale maatschap.
* De psychologen worden kwalitatief ondersteund door onze secretaresse, mw. A. Pronk, die zorg draagt voor een goede bereikbaarheid van de praktijk.
* Wij zijn gevestigd in een centraal gelegen pand in Leeuwarden. De 5 kamers, waar wij gesprekken voeren, hebben een representatieve inrichting.
Wij hebben sinds 1 januari 2013 ook een vestiging in Grou en sinds 2018 ook in Drachten.
* Wij dragen zorg voor een kwalitatief goede beveiliging van de praktijk:
de praktijk is elektronisch beveiligd en daarmee zijn alle gegevens, ook uw dossiers, goed beveiligd zoals u dat van iedere instelling mag verwachten.
Voor de software, die wij gebruiken, hebben wij officiële licenties.

6. WAARNEMING
Om continuïteit van de behandeling te kunnen garanderen zal bij langdurige afwezigheid van een van de psychologen de behandeling overgenomen worden door een van onze andere psychologen.

Klachten:
Elke psycholoog van onze praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie.

KWALITEITSSTATUUT
Vanaf 1 januari 2017 is elke psycholoog te werken met – en zich te houden aan een vastgelegd kwaliteitsstatuut.
Deze kunt u onder aan deze pagina inzien.