Privacy verklaring

Via deze weg willen wij u aangeven hoe wij omgaan met privacy gegevens.

Psychologenpraktijk SPEL, gevestigd aan Westersingel 4; 8913 CK Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Psychologenpraktijk SPEL;  Westersingel 4; 8913 CK Leeuwarden 058-2160361
L. Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van Psychologenpraktijk SPEL.
Hij is te bereiken via luc@spel-leeuwaden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Psychologenpraktijk SPEL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bovendien verwerken wij Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Psychologenpraktijk SPEL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Psychologenpraktijk SPEL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– op basis van uw verzoek en in het belang van uw gezondheid maar ook om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Psychologenpraktijk SPEL neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Psychologenpraktijk SPEL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Intramed en Zilos; dit zijn cliëntensystemen waarin alle gegevens van u worden opgeslagen. Data opslag en verdere ICT zaken zijn in handen van EKSA Leeuwarden. Vragenlijsten en modules staan opgeslagen bij Embloom en Therapieland. Verder werken wij met voor het ontvangen van uw gegevens en versturen van o.a. verslagen met Zorgdomein en Zorgmail.
Dit wordt gedaan in uw belang en alle systemen en bedrijven garanderen dat zij hun en dus uw gegevens goed beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Psychologenpraktijk SPEL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw persoonlijke en bijzondere persoonsgegevens niet langer dan wettelijk geadviseerd en dat is 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Psychologenpraktijk SPEL deelt uw persoonsgegevens ALLEEN met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psychologenpraktijk SPEL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Psychologenpraktijk SPEL uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Psychologenpraktijk SPEL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologenpraktijk SPEL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spel-leeuwarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Psychologenpraktijk SPEL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Psychologenpraktijk SPEL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@spel-leeuwarden.nl.