Betalingsvoorwaarden

De nota’s worden maandelijks opgemaakt. Aan het begin van de maand krijgt u een nota over de (therapie-)contacten, die er in de voorgaande maand met u zijn geweest. Wij verwachten uw betaling binnen 30 dagen na de datum van verzending ontvangen te hebben onder vermelding van het notanummer. Deze termijn geldt ook als uw verzekering u pas later vergoedt.
Na deze termijn worden administratiekosten in rekening gebracht: bij een eerste herinnering € 5,00 en bij een derde herinnering € 7,50.

Als de kosten voor u bezwaarlijk zijn, kunt u in overleg met uw behandelend psycholoog een betalingsregeling treffen.

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.), de beroepsvereniging van psychologen. Deze betalingsvoorwaarden zijn hieronder te lezen en bij ons kosteloos verkrijgbaar.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog* en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig (30) dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste (20e) dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien (10) dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere sommatie of in gebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgelegd op tenminste (vijftien) 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van €250,-.

*Met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, danwel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.